Hur man kan förbättra trafiksäkerheten med linjemålning och skyltning

Varje år dör ungefär 300 personer i Sverige i trafiken och långt fler skadas allvarligt eller lindrigt. Det är alltså nästan sex personer i veckan. Anledningarna till att så många människor mister livet i trafiken är en kombination av samspelet mellan människa, fordon och själva vägförhållandet. I nio fall av tio är det ett mänskligt misstag som ligger bakom olyckan. Detta misstag kan vara bristande trafikvett, okunskap, berusning, stress, trötthet, eller något annat. Trots att man i Sverige satsar mycket på att öka trafiksäkerheten och göra vägutformning och trafikskyltning så tydliga som möjligt är det alltså inte tillräckligt för att få vissa människor att undvika att köra bil när de inte borde.

Nollvisionen

Riskdagen antog 1997 den så kallade Nollvisionen, som innebär noll döda eller allvarligt skadade människor i trafiken. När detta mål ska vara uppfyllt är inte fastställt, men nollvisionen ska vara vägledande för det trafiksäkerhetsarbete som görs. Det först målet var att få ner antalet döda till 400 år 2000, något som inte lyckades. Det året dog 600 personer i trafiken. Idag, 17 år senare, konstaterar vi alltså att 300 människor per år mister livet, vilket ju faktiskt är en halvering, så något gott gör i alla fall nollvisionen. Det finns dock kritiker som menar att nollvisionen aldrig kan bli verklighet, eftersom det i så fall skull vara säkrare att befinna sig ute i trafiken än i sitt eget hem. Men kanske är det heller inte viktigt om vision är realistisk eller inte. Den har uppenbart gett resultat och ju fler liv som kan räddas genom ökad trafiksäkerhet, desto bättre.

 Att ändra attityder

I stor utsträckning tycks det vara en attitydfråga hos en liten del av befolkningen som orsakar de flesta olyckor. Man tycker sig vara en utmärkt förare som inte i lika stor utsträckning behöver hålla sig till gällande trafikregler och skyltning. Många slarvar med bilbälte, vilket oftast innebär omedelbar död vid krockar i mer än 30 km/h. Att inte signalera eller att köra för fort vid halt väglag är andra säkra vägar att orsaka en livshotande situation. Vikten av att alla förhåller sig till trafikreglerna är något som många menar borde läras in hos barn redan från liten ålder. Det gäller inte bara biltrafiken utan lika mycket för fotgängare och cyklister, för övrigt två grupper som är väldigt utsatta i trafiken och inte bara på grund av slarviga bilister. Många cyklister framför sina fordon i höga hastigheter i stadsmiljö utan att veta det minsta om trafikregler. Ett körkort för cyklister har av många ansetts som en bra idé.

Farligast i städerna

Det är också i städerna och på små vägar på landsbygden som de flesta olyckor sker, ofta i olyckor där både bilister och fotgängare eller cyklister är inblandade. De säkraste vägarna är faktiskt motorvägarna, trots att det är där man kör som fortast. Anledningen till det är förstås det stora säkerhetsarbete som utförts med att skapa säkrare vägar. Några kännetecken på en säker väg är till exempel breda vägrenar, både på ut och insidan, breda körfält, ordentligt mitträcke och tydliga väglinjer, gärna med frästa räfflor för att hindra att förare somnar vid ratten. I staden är det svårare att skydda trafikanterna från sig själva och från varandra. Här är det viktigt att visa hänsyn och att iaktta skyltning och trafikregler. En kollision i relativt låg hastighet kan ha dödlig utgång. Här spelar även tydlig skyltning med vägskyltar och linjemarkering in.

Vikten av tydliga vägmarkeringar

Genom att öka tydligheten med linjemålning och vägskyltar kan man få förare mer uppmärksamma på vägar och gator med högre risker. Genom att röd- eller gulmarkera vissa avsnitt i gatan gör man förare uppmärksamma på lastzoner eller att cyklister kan väntas dyka upp. Räffelfräsning kan användas även i städerna, för att visa för förare att de till exempel kör på ett otillåtet vägavsnitt. Här finns mycket att jobba med för trafikplanerare och stadsingenjörer. Inom linjemålningsbranschen finns mycket erfarenhet, kunskap och kompetens vad gäller trafiksäkerhet. Om nollvisionen någonsin ska bli verklighet är det viktigt att alla som ägnar sig åt trafiksäkerhetsarbete går samman och slår sina kloka huvuden ihop.

8 Feb 2018