Arbetsrätt och dess historia

Arbetsrätt är de lagar som påvisar rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden. Vid tolkning av dessa lagar är det en arbetsrättsjurist som genomför jobbet. Om man som företagare vill ha hjälp med arbetsrättsliga frågor kan delvis fackförbunden kontaktas alternativt en arbetsrättsjurist anlitas.

Överlag innebär arbetsrätten i Sverige en rättvis balans mellan arbetstagare och arbetsgivare vilket i längden skapar en ekonomisk stabilitet i landet.

Arbetsrätten växer fram – Början av 1900-talet

När företagen allt mer växte fram under industrialismen var det arbetsgivarna som hade all makt. De kunde sätta arbetsvillkoren exakt som de ville utan att detta reglerades av några lagar. De kunde anställa som de ville, säga upp som de ville och ändra arbetsförhållande dag till dag.

Allt fler arbetare insåg att det var en ohållbar situation och gick ihop för att skapa en större påtryckande maktfaktor. Ett första stort steg togs 1905 då Sveriges första kollektivavtal skrevs. Det var mot verkstadsbranschen och från och med 1906 godkände arbetsgivarna att arbetstagarna kunde organisera sig i olika fackförbund. Därmed togs även första steget till behov av arbetsrättsjurister som kunde tolka och granska de avtal som slöts mellan de olika parterna.

Nästa stora händelse genomfördes 1928 då ”lagen om kollektivavtal” blev antagen efter en omröstning i riksdagen. Nu infördes även Arbetsdomstolen som fick i uppgift att döma arbetsrättsliga frågor. Här jobbar sedan dess arbetsrättsjurister och andra specialister inom detta område.

Saltsjöbadsavtalet en viktig milstolpe

År 1938 tecknades Saltsjöbadsavtalet vilket är en av de största historiska händelserna inom svensk arbetsrätt. Man hittade nu en väg framåt för samförstånd mellan de olika parterna. Denna ”harmoni” stod stig ända fram till 1968 med den så kallade vänstervågen och sedan gruvstrejken som genomfördes 1969. Men överlag har man ändå lyckats hålla målet med ”samförstånd” istället för strejker och konflikter mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Nästa steg togs på 1970-talet då ett flertal lagar infördes i Sverige som gynnade arbetstagaren. Det var nu som lagen om anställningsskydd började gälla likväl som den om medbestämmande rätt.

År 1995 valde Sverige att gå med i EU vilket därmed även påverkade arbetsrätten. Som exempel kan nämnas att arbetstagarnas ställning blev bättre på vissa områden – men sämre på andra.

Källor:

Landsorganisationen i Sverige (LO) – Ett av de största förbunden i Sverige som jobbar med att stärka arbetstagarens roll i arbetslivet.

Wikipedia – Artikeln ”Arbetsrätt” där olika modeller av arbetsrätt presenteras samt vilka juridiska skillnader som finns mellan dessa.

Större arbetsjurist – Ett av de större företagen i Stockholm som erbjuder företag hjälp inom arbetsjuridik. 

20 Jan 2019