Taurnet

Sida 2

Hur man kan förbättra trafiksäkerheten med linjemålning och skyltning

8 feb 2018

Varje år dör ungefär 300 personer i Sverige i trafiken och långt fler skadas allvarligt eller lindrigt. Det är alltså nästan sex personer i veckan. Anledningarna till att så många människor mister livet i trafiken är en kombination av samspelet mellan människa, fordon och själva vägförhållandet. I nio fall av tio är det ett mänskligt misstag som ligger bakom olyckan. Detta misstag kan vara bristande trafikvett, okunskap, berusning, stress, trötthet, eller något annat. Trots att man i Sverige satsar mycket på att öka trafiksäkerheten och göra vägutformning och trafikskyltning så tydliga som möjligt är det alltså inte tillräckligt för att få vissa människor att undvika att köra bil när de inte borde.

Nollvisionen

Riskdagen antog 1997 den så kallade Nollvisionen, som innebär noll döda eller allvarligt skadade människor i trafiken. När detta mål ska vara uppfyllt är inte fastställt, men nollvisionen ska vara vägledande för det trafiksäkerhetsarbete som görs. Det först målet var att få ner antalet döda till 400 år 2000, något som inte lyckades. Det året dog 600 personer i trafiken. Idag, 17 år senare, konstaterar vi alltså att 300 människor per år mister livet, vilket ju faktiskt är en halvering, så något gott gör i alla fall nollvisionen. Det finns dock kritiker som menar att nollvisionen aldrig kan bli verklighet, eftersom det i så fall skull vara säkrare att befinna sig ute i trafiken än i sitt eget hem. Men kanske är det heller inte viktigt om vision är realistisk eller inte. Den har uppenbart gett resultat och ju fler liv som kan räddas genom ökad trafiksäkerhet, desto bättre.

 Att ändra attityder

I stor utsträckning tycks det vara en attitydfråga hos en liten del av befolkningen som orsakar de flesta olyckor. Man tycker sig vara en utmärkt förare som inte i lika stor utsträckning behöver hålla sig till gällande trafikregler och skyltning. Många slarvar med bilbälte, vilket oftast innebär omedelbar död vid krockar i mer än 30 km/h. Att inte signalera eller att köra för fort vid halt väglag är andra säkra vägar att orsaka en livshotande situation. Vikten av att alla förhåller sig till trafikreglerna är något som många menar borde läras in hos barn redan från liten ålder. Det gäller inte bara biltrafiken utan lika mycket för fotgängare och cyklister, för övrigt två grupper som är väldigt utsatta i trafiken och inte bara på grund av slarviga bilister. Många cyklister framför sina fordon i höga hastigheter i stadsmiljö utan att veta det minsta om trafikregler. Ett körkort för cyklister har av många ansetts som en bra idé.

Farligast i städerna

Det är också i städerna och på små vägar på landsbygden som de flesta olyckor sker, ofta i olyckor där både bilister och fotgängare eller cyklister är inblandade. De säkraste vägarna är faktiskt motorvägarna, trots att det är där man kör som fortast. Anledningen till det är förstås det stora säkerhetsarbete som utförts med att skapa säkrare vägar. Några kännetecken på en säker väg är till exempel breda vägrenar, både på ut och insidan, breda körfält, ordentligt mitträcke och tydliga väglinjer, gärna med frästa räfflor för att hindra att förare somnar vid ratten. I staden är det svårare att skydda trafikanterna från sig själva och från varandra. Här är det viktigt att visa hänsyn och att iaktta skyltning och trafikregler. En kollision i relativt låg hastighet kan ha dödlig utgång. Här spelar även tydlig skyltning med vägskyltar och linjemarkering in.

Vikten av tydliga vägmarkeringar

Genom att öka tydligheten med linjemålning och vägskyltar kan man få förare mer uppmärksamma på vägar och gator med högre risker. Genom att röd- eller gulmarkera vissa avsnitt i gatan gör man förare uppmärksamma på lastzoner eller att cyklister kan väntas dyka upp. Räffelfräsning kan användas även i städerna, för att visa för förare att de till exempel kör på ett otillåtet vägavsnitt. Här finns mycket att jobba med för trafikplanerare och stadsingenjörer. Inom linjemålningsbranschen finns mycket erfarenhet, kunskap och kompetens vad gäller trafiksäkerhet. Om nollvisionen någonsin ska bli verklighet är det viktigt att alla som ägnar sig åt trafiksäkerhetsarbete går samman och slår sina kloka huvuden ihop.

Vad du kan förvänta dig av en vårdnadstvist

12 jan 2018

Att skiljas är i sak inte någon större sak. Alla känner förmodligen någon som skiljt sig från sin partner - förmodligen flera stycken som valt att göra så. Då kan man också vittna om att varje skilsmässa dels följer samma mönster och att de dels också blir väldigt olika. Att en skilsmässa följer samma mönster är givet sett till att exempelvis en bodelning måste göras, att betänketiden måste gå ut och att ansökningar måste signeras och skickas in. Det som skiljer en skilsmässa från en annan handlar istället om hur pass goda vänner de som skiljer sig kan vara.

Det är inte ovanligt att en skilsmässa slutar i konflikt; något som i sammanhanget inte är konstigt. Man skiljer sig trots allt av en anledning och det kan därmed vara svårt att hålla samman och uppträda vuxet. Har man, i sammanhanget, tur så handlar konflikten om det ekonomiska och där parterna bråkar om vem som ska ha vad, vem som ska bo kvar i huset och hur mycket den ene ska köpa ut den andre för.

“ Jämför man en ekonomisk konflikt i samband med en skilsmässa med en vårdnadstvist så är det en milsvid skillnad. En vårdnadstvist handlar om det käraste man har - sina barn - och det kan ofta bli en långdragen process som påverkar oerhört rent känslomässigt “

En annan konflikt gäller vårdnaden om barnen och jämför man en sådan med en ekonomisk tvist - ja, då förstör man också varför vi ovan tog ganska lätt på bråk om pengar och materiella ting. Skiljer man sig som föräldrar så kommer en gemensam vårdnad om barnet fortfarande vara det som gäller. Även fortsatt kommer föräldrarna att fatta gemensamma juridiska beslut om barnen och man kommer - i var sitt boende - att ge barnen kärlek, trygghet, omvårdnad, kläder och allt annat som hör fostran till.

Samarbetssamtal föregår vårdnadstvisten

Men, i vissa fall ter sig detta omöjligt och där den ene föräldern, av varierande skäl, anser att den andre inte är en lämplig vårdnadshavare. Det som sker då är att en stämningsansökan lämnas in till Tingsrätten. Motsätter sig den andre föräldern denna så har man inlett en vårdnadstvist som kommer att avgöras i domstol.

Ett tillägg till detta dock: varje kommun i Sverige är enligt lag tvungna att erbjuda föräldrar så kallade samarbetssamtal. Dessa sker för att förhindra att tvisten når domstol. Vid ett samarbetssamtal så kommer de båda föräldrarna - med sina respektive juridiska ombud - sitta ned tillsammans med sakkunnig personal från kommunen i fråga och försöka hitta en lämplig lösning. Samarbetssamtal har en ganska god effekt; i många fall så räcker några sådana för att vårdnadstvisten ska upphöra och där föräldrarna

En vårdnadstvist kan ta lång tid

I vissa fall dock så är samarbetssamtalet bortkastad tid och processen fortlöper för att tilldelas ensam vårdnad. Vi ska direkt säga att det kan ta lång tid innan en vårdnadstvist når sin lösning. Del så måste en omfattande utredning äga rum där bevisning tas fram granskas. Dels så har ofta våra domstolar problem med fullbeläggningar. Som en tredje anledning kan vi nämna överklagan som något som tar tid. Skulle exempelvis mamman tilldelas ensam vårdnad så har pappan rätt att överklaga beslutet - något som leder till att ytterligare tid måste adderas.

Det juridiska ombudet fyller en stor funktion

För många blir det juridiska ombudet man anlitar det stöd som gör att man klarar av en vårdnadstvist. För, det handlar om en process som påverkar fruktansvärt mycket rent psykiskt - det måste man vara beredd på - och juristen blir ofta den axel man behöver luta sig mot då det blåser som värst. Detta utöver att juristen, naturligtvis, tack vare sin profession kan hjälpa till att föra klientens talan, samla in bevis och föra fram dessa inför rätten.

Barnen kan fara illa vid en vårdnadstvist

Tyvärr så drabbas ofta barnen hårdast vid en vårdnadstvist. Många föräldrar blir fartblinda och ser bara till sin egen rätt; upplever man att den forne partnern är en riktigt skitstövel så är det bara så. Man glömmer dock bort att denne även är en pappa/mamma som barnen älskar lika mycket som de älskar en själv.

“ För ett barn så kan en vårdnadstvist ge själsliga ärr som sitter kvar genom hela livet. Viktigt är att man talar med sitt barn och ger nödvändig information om vad som pågår - utan att svartmåla den andre föräldern “

Att som barn se sina föräldrar bråka så infekterat som det kan vara vid en vårdnadstvist kan skapa själsliga ärr som sitter kvar genom hela livet. Det får man aldrig glömma. Viktigt är att man som förälder är öppen med som försigår och att man hela tiden talar med barnen om vad som händer. Utan att vare sig skuldbelägga eller svartmåla den andre föräldern.

Professionell hjälp kan också vara en bra lösning. Att låta barnen tala med en barnpsykolog kan vara en bra väg - likaså brukar många kommuner i Sverige erbjuda samtal med en kurator samt med barn i liknande situationer. Ett råd är att man även informerar förskolan/skolan om vad som sker. Genom detta kan personalen hålla ögonen på - och informera - om barnet skulle göra någon typ av förändring i sitt sätt att vara och agera.

Hur ser utfallet ut vid en vårdnadstvist?

Från statens sida ser man att gemensam vårdnad är bäst utifrån barnets perspektiv. Man ska dock komma ihåg att varje fall är unikt och behandlas på sådant vis. Finns det starka skäl till ensam vårdnad så kommer dessa att tas i beaktning i allra högsta grad. Det som kan hjälpa är att anlita ett erfaret ombud som kan hjälpa till att samla bevis och föra fram dessa i domstolen. En stor del kostnaden för en sådan täcks ofta av rättsskyddet - något som i många fall finns inkluderat i hemförsäkringen. Om du som förälder är på väg in i en vårdnadstvist så är ett av de viktigaste stegen att välja ett bra juridisk ombud som har god erfarenhet av vårdnadstvister. Då får du bäst möjligheter att vinna.

Vill du fördjupa dig i detta ämne kan vi rekommendera ett besök här.

När du vill att företaget växer

10 jan 2018

Är du egen företagare? Du kanske redan har hunnit både rekrytera och ha ett stort företag redan? Du kanske är beredd att låta företaget växa och bli större? Det är många som drabbas av ”växtvärk” när det kommer till att etablera sig på nya marknader, växa i Sverige, eller utomlands.  Hur du ska växa, är ju upp till dig och ditt företag. Men här kommer några förslag på hur du kan göra:

 1. Öppna en ny filial?

Ett sätt att växa geografiskt är att kanske öppna en ny avdelning på ett nytt ställe i Sverige. Antingen sänder du din bästa säljare till det stället som blir ansvarig för det nya kontoret och tar ansvar för marknadsföring och nya kunder. Detta sätt är alltid förenat med en risk. Dels kan satsningen slå helt fel och dina investerade pengar går i sjön.

 1. Öppna för en franchise?

Ett annat sätt och med mycket lägre risker, men inte lika lönsamt, är att lägga ut ditt företag för franchise. Det innebär att någon tar över ditt vinnande koncept, men ansvarar helt själv för marknadsföring, kommunikation och säljarbete. Du får inte så stor möjlighet att påverka företaget utan ger mer support och stöd för att hen ska lyckas i sin verksamhet. Du får en viss procent av den andras vinst, vilket inte ger samma utdelning som om det var ditt företag som etablerade sig på annan ort.

 1. Skaffa en licens på din produkt eller tjänst?

Detta är ett helt riskfritt sätt att ”växa på”, och du får tyvärr bara en liten andel av vad andra tjänar på dina produkter eller tjänster, och det är att ta licens på det som du har utvecklat. Det är inte alltid möjligt, endast om du har en unik produkt eller ett helt unikt arbetssätt som du kan ta en licens på. Då får du ju den delen av kakan när köparen köper licensen av dig.

 1. Köp upp dina konkurrenter?

Detta brukar vara det bästa sättet att växa på, men är otroligt arbetsamt sätt  och tar oerhört mycket tid och pengar. Att köpa upp sina konkurrenter är ett intelligent sätt att växa. På det sättet övertar du din konkurrents kunder och får tillgång till allt det som har varit framgångsrikt för den konkurrenten. Du övertar en befintlig organisation och får kortare sträcka till vinst.

 1. Utveckla dina produkter och tjänster?

Ett annat sätt att växa är att generera fler tjänster, kringtjänster som kan gynna kunden och få den att köpa mer av dig, eller om du säljer varor, se till att sälja fler varor som kunden kan tänkas vilja köpa. Ett sätt att växa lite grann med låg risk. Det allra mest lönsamma är ju att inte hålla dig med något lager alls utan sälja utan lager, då kan du sälja hur många kringprodukter som helst.

 1. Hitta nya marknader?

Att leda ett företag kräver att man har fantasi och uppfinningsförmåga. Och en stor nypa anpassningsförmåga. Om den kundgrupp du har just nu inte köper tillräckligt, kanske du kan vända dig till andra kundgrupper. Det kanske innebär att du måste anpassa produkten så att den blir mer intressant till de andra kundgrupperna. Du kanske måste för packa den på annat sätt och marknadsföras på nytt sätt? Tänk igenom alternativen noga.

 1. Etablera dig utomlands?

Du kanske vill växa utomlands? Detta kan vara ett av de svåraste sätten att växa på, av alla hittills föreslagna sätten. För att kunna växa och etablera sig utomlands krävs exceptionella kunskaper och att du, eller någon i ditt företag har de språkkunskaper som krävs. Har du inte det, googla översättningsbyrå i Stockholm, för mer information.

 1. Bli digital!

Alla som överhuvudtaget vill växa, bör finnas och marknadsföra sig där kunderna är, och numera är det på nätet. De flesta framgångsrika företagen syns numera på alla digitala plattformar. Bill Gates påstod en gång att det finns två typer av företag; de som har en framtid och finns på nätet. Och de som inte har någon framtid alls.

Vad gör en managementkonsult?

15 dec 2017

Enkelt beskrivet är en managementkonsult en person som hjälper företagsledningar med tips och råd vid kritiska skeenden. Om ett företag vill göra stora förändringar i organisationen men är osäkra på hur de ska gå tillväga kan de hyra in en managementkonsult. I Stockholm finns måna konsultfirmor som tillhandahåller managementkonsulter, det är också vanligt att managementkonsulter driver egna firmor, särskilt när de har verkat ett tag i branschen och skaffat sig ett rykte.

Ett yrke

Den seriöse managementkonsulten ser sin roll som ett yrke i sig självt och har god kunskap i och kring olika ledningssystem för företag. När han kommer in i en organisation om behöver förändras gör han en ordentlig analys av företaget, alltifrån produkter till de anställda och ledningen. Managementkonsulten arbetar helt oberoende i sin roll, han är där för att omorganisera och utgöra en tillfällig ledningskompetens, inte för att vara en del av ledningen eller driva företaget.

Goda råd är lagom dyra

När managementkonsulten gjort en analys av företaget föreslår han vilka insatser som behöver göras och därefter är uppdraget slutfört. Företaget väljer själva om de vill följa konsultens rekommendationer, vilket oftast blir fallet. Fördelen för företaget är att man får en objektiv blick utifrån, men också att man kan han hänvisa till managementkonsulten när obekväma beslut ska tas. Det är också generellt billigare för ett företag att hyra in en managementkonsult än att anlita exempelvis en interrimchef för omorganisationen.

För managementkonsulten i sin tur gäller det att komma med effektiva och korrekta råd och tips, en oseriös konsult blir inte gammal i yrket. Som egenföretagare, men även anställd, lever man i mångt och mycket på tidigare meriter och det gäller att kunna visa upp en historia av framgångsrika uppdrag för att kunna fortsätta värva kunder och få jobb.

SMK

Sveriges ManagementKonsulter (SMK) heter managementkonsulternas branschorganisation i Sverige. De har tagit som sin uppgift att certifiera konsulter utifrån en lite strängare kravlista än vad som tidigare varit fallet. Det finns långt fler personer med titeln managementkonsult än vad det finns certifierade managementkonsulter. SMK använder sig av en internationell certifieringsmodell, CIC. För att få ett CIC-certifikat ställs krav på att konsulten har genomgått adekvat utbildning, verkat inom yrket ett visst antal år, samt är yrkesmässigt oberoende visavi kunder och organisationer. Om du letar efter en bra managementkonsult i Stockholm bör du välja en som är certifierad av SMK enligt CIC.

SMK arrangerar även utbildningar och anordnar föreläsningar, samt verkar i allmänhet för att ge konsultyrket en rättmätig yrkesmässig status.

Konsultmäklare

Vill man som företag hitta en managementkonsult i Stockholm men har svårt att veta var man ska börja leta, kan man vända sig till en konsultmäklare. En konsultmäklare arbetar inte åt ett visst konsultföretag, utan är en oberoende aktör som specialiserat sig på att matcha företag och konsulter. Har man krav på att konsulten kan den bransch man verkar inom så hittar konsultmäklaren rätt person. På samma sätt hjälper de mäklare på jakt efter kunder att hitta företag som passar deras kompetens. Vänd dig till en konsultmäklare för att få hjälp att hitta rätt managementkonsult till ditt företags omorganisering.

Vad säger statistiken om vårdnad

5 okt 2017

Vårdnad av barn är ett laddat ämne som ofta leder till häftiga diskussioner. Men hur ser verkligheten ut när det handlar om vårdnad av barn efter skilsmässor och separationer. Här går vi igenom hur det ser ut rent statistiskt.

Den vanligaste formen av vårdnad är, föga oväntat, gemensam, 1,6 miljoner barn på bor hemma hos båda föräldrarna/vårdnadshavarna.

Så här ser det ut för barn som inte har gemensam vårdnad

 • 77 procent av barnen bor hos mamma med ensam vårdnad.
 • 8 procent av barnen bor hos pappa med ensam vårdnad.
 • 15 procent av barnen bor hos någon annan form av vårdnadshavare.

Barn som har ensamstående föräldrar är i mycket stor utsträckning folkbokförda hos sina mödrar. I den siffran ingår dock många som bor växelvis hos sina föräldrar. Enligt en undersökning som genomfördes 2011 bor ungefär en tredjedel av alla barn växelvis hos båda föräldrarna men är samtidigt folkbokförda hos en av föräldrarna, oftast då mamman.

Vidare finns det statistik över vilket antal vårdnadshavare barn har, och vilka typer av konstellationer som är vanligast. Fortfarande är det klart vanligast att barnen bor hemma hos sina ursprungliga föräldrar. Bland de barn som bor hos en vårdnadshavare är det i de allra flesta fall modern, men det är också allt vanligare att barn har två vårdnadshavare, varav en inte är en ursprunglig förälder.

Avståndet har blivit kortare i genomsnitt

Av alla barn under har 18 år är det ungefär 25 procent som har ej sammanboende föräldrar. I dessa fall är det geografiska avståndet mellan föräldrarna av stor betydelse för att barnet ska ha en rimlig möjlighet att träffa båda föräldrarna regelbundet. Kortare avstånd har blivit vanligare på senare år och det är allt färre barn som bor på ett långt avstånd till en av föräldrarna. Möjligheterna för många barn att ha ett smidigt och meningsfullt utbyte med båda föräldrarna. Det skiljer sig dock en hel del beroende på föräldrarnas inkomster. Bland låginkomsttagare är avstånden i genomsnitt något längre.

Färre bor på långt avstånd

 

Statistiken visar i alla fall att en övervägande merpart av barnen har båda föräldrarna/vårdnadshavarna inom 10 kilometers avstånd. Vanligaste avståndet är 0-2 kilometer och en relativt liten andel har en förälder utomlands eller på över 50 kilometers avstånd.
Samarbetssamtal är en viktig åtgärd för föräldrar som är inblandade i en vårdnadstvist. Varje år deltar runt 20 000 föräldrapar/vårdnadshavare i samarbetssamtal anordnade av kommunen.

Saxgaller till mer än bara hissar

4 okt 2017

Vi har alla åkt i dem någon gång: Hissar med saxgaller som måste stängas innan den gamla hisskorgen kan ge sig av. Nästan lika många av oss har svurit åt hissar som inte kommer för att någon har glömt att stänga gallret efter sig. Men tänk nu inte att detta är det enda som dessa galler kan användas till. Kanske kan du bli bättre vän med dem på en annan plats och med annan tillämpning. Men akta ändå fingrarna. Att klämma sig i ett saxgaller är inte kul!

Kompakta säkerhetsgaller

Utöver hissar så används saxgaller framför allt som säkerhetsgaller till butiker och föreningslokaler. De har en stor fördel i att de är lätta och att de inte tar upp så mycket plats när man öppnar dem. Till skillnad mot en vanlig gallerdörr kan ett saxgaller vanligtvis gömmas undan i dörrkarmen eller i en väggsida om det handlar om ett saxgaller som täcker en hel vägg.

Dessa saxgaller kan antingen låsas med en enkel kedja och ett hänglås eller så går de i moderna utföranden att få med professionella lås. Ett saxgaller är ett enkelt medel för att skydda skyltfönster mot skador utifrån. De är billigare än andra lösningar men fungerar ändå effektivt genom att göra det svårt att ta sig in i dina lokaler bara genom att krossa en ruta.

Väggavdelare

I köpcentrum med öppen planlösning mellan butiker kan ett saxgaller dela av rummet mot andra ytor. Perfekt om personalen behöver ta rast eller om något måste omstruktureras när resten av köpcentret är öppet. Så slipper man folk som springer i lokalen utan att behöva vänta till att alla andra har stängt på kvällen.

Extra förstärkning till vinds- eller källarförråd

I många bostadshus är säkerheten i förrådsutrymmen låg. Här kan det passa bra att installera saxgaller för att skydda dina ägodelar bättre.

En replokal är A och O för musiker i Stockholm

1 okt 2017

Om man ska jämföra musik med idrott så finns den en enkel ekvation som omfattar båda områdena. Kort sagt – övning ger färdighet och man blir inte bättre än de timmar man är beredd att lägga ner. Ett hockeylag i Stockholm blir inte bättre än den träning de lägger ner tillsammans och detsamma gäller ett band inom musik. Den egna träningen åsido – det är tillsammans och via den gemensamma träningen – som man når framgången. Varför nämner vi då Stockholm i samband med denna nödvändiga träning?

Jo, av den anledningen att det inte finns lika bra förutsättningar för ett band i Stockholm eller för ett hockeylag där som för motsvarande i en mindre stad – bristen på en replokal och en hockeyhall är stor i Stockholm och det här skapar stora problem. Ett musikband – unga människor i Stockholm – hittar helt enkelt ingen replokal och om de skulle ha turen att göra just det – ja, då kommer de att få betala ganska mycket för denna och de kommer utöver det att tvingas dela den med andra. Liknande scenario gäller för hockeyspelande ungdomar; istider och möjligheter till träning tillsammans är ytterst begränsad och det här gör att många tröttnar och istället vänder sig till andra idrotter och aktiviteter.

Av den anledningen – baserat på de begränsade förutsättningarna – så ska man således applådera varje person som kommer från Stockholm och spelar hockey, fotboll, handboll eller någon annan idrott och varje musikband som lyckas ska även de applåderas. Det kräver en helt annan passion och uthållighet i Stockholm; en brist på en replokal kan antingen stärka eller stjälpa en karriär inom musik och detsamma gäller för idrotter.

Band i Stockholm behöver en replokal

Det som dock krävs är mer än applåder – det krävs en kraftig förbättring från stadens sida; man har inte råd med att låta ungdomar tappa sina intressen på grund av för dåliga förutsättningar i Stockholm.

Alla måste kunna få en chans att förkovra sig och förädla sig inom sitt område och om det sedan gäller musik och en replokal i Stockholm, hockey kontra en ishall eller ridning och en ridhall spelar ingen roll.

Stockholm måste ge rätt förutsättningar och därefter se fram emot en belöning i form av good-will där ett band, en hockeyspelare eller ett proffs i italienska ligan i fotboll stoltserar med ett ursprung och en uppväxt i huvudstaden. Som det ser ut idag så slår ett band eller en hockeyspelare från Stockholm ofta igenom mot alla odds.

Frågor att ställa sig gällande pensionssparandet

18 sep 2017

Om du inte har börjat med ditt pensionssparande än, kan det vara hög tid. Ränta-på-ränta-effekten gör att någon som har sparat i tio år och började vid 20 års ålder, kan få ut lika mycket vid pensionen som någon som började spara lika mycket vid 30 års ålder och som gör det fram till 65-årsåldern.

Ju tidigare du börjar, desto bättre alltså. Samtidigt är det egna sparandet endast en liten del av de flesta människors pensionssparande. Istället är det den allmänna pensionen och tjänstepensionen som kanske i högre grad förutspår hur pensionen kommer se ut.

Bör jag pensionsspara privat?

Många anser att det alltid är bra att pensionsspara privat, medan andra anser att det finns andra utgifter som kan prioriteras. Är du ung och sparar till bostad och har ett arbete med tjänstepension, kanske det är läge att prioritera bostaden istället. Om du inte har tjänstepension anser många att det alltid är bra att pensionsspara – oavsett ålder och om större utgifter väntar. Då tjänstepensionen normalt är en stor del av den totala pensionen är det bra att väga upp för detta.

Hur sköter jag mitt pensionssparande på egen hand?

Om du har bestämt dig för att även pensionsspara privat finns det flera sätt att göra det på. Nyligen togs avdragsrätten för privat pensionssparande bort, så det är inte längre lika lönsamt att spara i traditionella pensionsprodukter som IPS och pensionsförsäkring. Många väljer istället idag att öppna ett investeringssparkonto (ISK).

Att pensionsspara i ett ISK är som att spara till vad som helst. Arbetet med att deklarera dina värdepappersaffärer slipper du och du skattar inte heller för de vinster du gör. Istället betalar du en schablonskatt (som 2016 låg på 0,42 procent) som baseras på hur mycket kontot är värt.

Premiepensionen

Premiepensionen (PPM), gör det möjligt att själva välja vilka fonder du vill placera en del av din allmänna pension i. Den som inte gör ett aktivt val kommer att få sina pengar placeras hos Sjunde AP-fonden. Det finns flertalet bolag som sysslar med att förvalta den här delen av pensionen åt dig. Sammantaget har man en möjlighet att, med ganska betydande summor, höja sin pension genom att placera sina pengar i fonder som presterar bättre än AP7 Såfa hos Sjunde AP-fonden.

Amorterar du på bolånet?

Att vara skuldfri, kanske lagom till man går i pension, anses av många vara ett sätt att pensionsspara. Att amortera överlag är bra, men samtidigt kan det också vara bra att ha en del pengar som inte är låsta i ditt boende.

Om du vill ha hjälp med pensionssparandet eller annat sparande kan du kontakta dessa: www.izavepremium.se

 

Stomatolskylten en riktig Stockholmsklassiker

13 sep 2017

Här berättar vi om den klassiska Stomatolskylten, Sveriges äldsta rörliga ljusreklam som fortfarande lyser upp Stockholm.

Det finns skyltar och så finns det skyltar – och så finns Stomatolskylten. Den lyser där ovanför Slussen sedan 1909 och den kommer säkert att lysa ett tag till. Skylten skapades av en tidigare KTH-student vid namn Mauritz Larsson. Han var en riktig mångsysslare med breda kunskaper, något som han fick stor nytta av när han skapade reklamskylten för den klassiska tandkrämen. Tekniken består av 1361 glödlampor och reläer, begåvat ihopkopplade i sekvenser för att skapa den rörliga effekten.

Långt före sin tid

Stomatolskylten var före sin tid, när den sattes upp vid den gamla Katarinahissen hade den nya typen av glödlampor inte fått någon större spridning. Att sätta upp så ljus skylt var något nytt och skapade stor uppmärksamhet. Ljusstyrkan var inte så märkvärdig, men Stockholm var inte lika ljust nattetid på den tiden, så skylten hade en stor effekt mot den mörka natthimlen.

Stomatolskylten till trots, det var först på 1930-talet som ljusskyltarna riktigt började bidra till stadsbilden. Det var då neonskyltarna dök upp och gav staden en helt ny ljusbild.

Har renoverats ett flertal gånger

Tillbaka till Stomatolskylten. När den gamla Katarinahissen revs 1933 flyttades skylten till närbelägna Klevgränd där den fortfarande sitter kvar. Den har dock varit släckt i perioder. Trots att skyltar inte kan kulturminnesmärkas så betraktas den i dag som något av ett kulturvärde, och den har renoverats i flera omgångar. Bland annat renoverades den inför en filmatisering av en Stieg Trenter-deckare, som utspelades på den tiden när Stomatolskylten var ett av huvudstadens allra mest lysande landmärken.

Skylten lär av allt att döma bli kvar

Nuvarande ägaren har sagt att den ska vara kvar, och sedan 1986 har denna klassiska reklamskylt lyst som ett minne av forna tider. Trots att den idag inte har någon betydelse ur upplysningssynpunkt så är det nog få Stockholmare som kan tänka sig Slussen utan denna klassiska skylt.

Vill ha mer information om kvalitativa skyltar? Kolla gärna in den här kvalitativa skylttillverkaren: skyltarstockholm.org/

Den snabba vägen till körkortet

8 sep 2017

Ett körkort innebär frihet och detta oavsett om man ser till sin personliga livsstil eller till yrkeslivet. Gällande det sistnämnda så är det nämligen så att väldigt många jobb ställer krav på att man har körkort och att man av den anledningen bör ha ett sådant; även om man inte kör bil i sin vardag. Att ta körkort är dock en process som tar ganska lång tid och det är just den långa tiden som avskräcker många. Man måste övningsköra, man behöver lära sig trafikregler och man måste kunna behärska samtliga väglag och väder och för att lära sig detta så måste man – naturligtvis – öva.

Generellt sett så kan man säga att man har som bäst chans att ta sitt körkort om man sätter igång direkt vid sexton års-ålder att övningsköra och studera teori; på så sätt så kan man nämligen direkt ta kortet den dag man fyller 18 år.

Vi säger detta även med en annan sak i åtanke och detta handlar om att man har betydligt mindre tid ju äldre man blir. Vid 18-års ålder så har man nämligen ganska mycket fritid; man går i gymnasiet, man bor hemma hos föräldrarna och man kan således lägga ner ganska många timmar på att förbereda sig för att klara de moment som ett körkort kräver. Är man äldre – ja, då kommer plötsligt arbete, familj och andra intressen in i bilden och stjäl den tid man behöver för att klara av att ta sitt körkort. Det är på grund av detta lätt att falla in i en slags lunk och tyst acceptera det faktum att man inte får köra bil; något som man inte behöver göra.

Det finns nämligen andra sätt att ta körkort än att övningsköra tillsammans med sina föräldrar eller anmäla sig till en trafikskola för att köra några kvällar utspridda på en månad. I dagsläget kan man nämligen istället anmäla sig till en intensivkurs och på en komprimerad tid lära sig det som krävs. Bor man exempelvis i Stockholm så är en intensivkurs ett perfekt sätt att snabbt, prisvärt och effektivt ta körkort och detta utan att det behöver påverka det övriga livet så mycket.

Så här kan en intensivkurs se ut

Vi kan här ge ett exempel på hur detta kan se ut och vi säger att det handlar om en ung tjej i Stockholm - 25 år – som arbetar på ett kontor. Hon saknar körkort och detta är ett hinder för hennes vidare avancemang inom företaget; för att klättra till nästa nivå så krävs det att hon har en rosa lapp då den tjänsten kräver en del resor både inom- och från Stockholm.

Hon väljer här att chansa och bestämmer sig för en intensivkurs; en utbildning vars längd baseras på hennes förkunskaper. Då dessa är väldigt begränsade så kommer denna intensivkurs i Stockholm att pågå i tre veckor och tjejen tar ut semester för denna period. Här kommer hon att under tre veckors tid få lära sig alla moment som krävs för att få köra bil – både i teorin och i praktiken. Tillsammans med en utbildad trafiklärare kommer hon successivt att lära sig allt ifrån att backa runt hörn, köra på landsväg och i rondell och hon kommer teoretisk att studera vilka regler- samt skyltar som gäller.

Resultatet? Efter tre veckors intensivkurs i Stockholm klarar hon både teoriprov, halkbana och uppkörning och kan återvända till jobbet där en ny tjänst väntar på henne – en tjänst som innehåller väldigt många bilburna resor med henne bakom ratten.

Så fungerar sökmotoroptimering

18 aug 2017

Ett av de snabbast växande områdena inom it-branschen handlar om sökordsoptimering – search engine optimizing – och detta innebär att man genom specifika ord försöker att få websidor att stiga i rankingen på exempelvis Google. Branschen sökordsoptimering är något som alla företag kan ha nytta av och om man använder sig av skicklig SEO-tekniker så har man också goda möjligheter att göra sig mer synlig för potentiella kunder.

Driver du exempelvis ett företag där du säljer handmålade porslinskatter så kommer inte ha några större problem att genom sökordet – handmålade porslinskatter – ranka högt på någon sökmotor, detta då konkurrensen där inte är speciellt stor. Säger vi däremot att ditt företag säljer skor – ja, då blir detta sökord betydligt tuffare att få synligt på någon av förstasidorna och detta då konkurrensen är så pass stor inom detta område. Här kan det alltså vara läge att använda sig av sökmotoroptimering och anlita en skicklig SEO-tekniker som kan få ditt företag att synas. Hur denne sedan jobbar är olika och det finns mängder av metoder inom sökmotoroptimering som man kan använda sig.

Det som är vanskligt med denna bransch är att spelreglerna hela tiden ändras och att man som SEO-tekniker därför måste vara beredd att det som fungerar idag kanske inte fungerar imorgon. Exempel på saker inom sökmotoroptimering som fungerade förr om åren var exempelvis att man spammade sidor, att man använde olika färger på texterna så att de inte syntes för läsaren eller att man kopierade andras material. Sådana metoder straffas numera hårt och kan innebära att företaget i fråga helt stängs av från sökmotorn i fråga.

Det viktiga inom sökmotoroptimering är att texter till länkar och annat verkligen är relevanta och att de har något med huvudsidan att göra. Det är nämligen länkar som bygger en sida starkare och skapar mer trafik och om du – som i exemplet ovan – har en butik för handmålade porslinskatter, så är det också viktigt att dina länkar har något med detta att göra. På ett eller annat sätt.  

Sökmotoroptimering är en spännande bransch

Företag inom sökmotoroptimering brukar beskriva branschen som ytterst spännande och detta på grund av det faktum som vi ovan nämnde – nämligen att spelreglerna kan komma att ändras. Man ska här veta att det inte handlar om något olagligt då man talar om sökmotoroptimering utan att det handlar om att få sidor att ranka högre genom att använda sig av specifika ord och detta är något som alla kan göra. Dock så får man absolut bäst resultat om man använder sig av en utbildad SEO-tekniker som vet vad som krävs och som har erfarenhet av branschen.

En viktigt sak gällande sökmotoroptimering handlar om att ha tålamod – att ranka högt på exempelvis Google sker inte på ett ögonblick och detta även om man anlitar en SEO-tekniker för uppdraget. Har man ett företag och väljer detta sätt så måste man alltså räkna med att det kan ta tid innan något händer och man kan således inte förvänta sig att redan efter någon dag ligga högts upp på en förstasida.

Fuska inte med flyttstädningen

3 jul 2017

En flyttstädning innebär att precis allting ska städas i sitt gamla boende innan man lämnar över nycklarna till de nya ägarna. Med allt så menas att man måste se till att köket är skinande rent; spis, kyl- och frys, golv, luckor skåp, att alla avlopp- och brunnar måste vara rengjorda och att alla ytor måste torkas och vara fräscha. Detta gäller alltså bara i köket och samma grundliga genomgång gäller därefter i alla rum i boendet där vi även kan addera att alla fönster måste vara putsade; kort sagt – en flyttstädning är både omfattande och väldigt jobbig att genomföra oavsett om den sker i Stockholm, Malmö, Örebro eller Norrköping.

Det är nämligen så att en flyttstädning måste genomföras oavsett var man bor och detta beror på en naturlig anledning. Nämligen att de nya ägarna snabbt ska kunna installera sig och komma på plats – likväl som du också vill göra detsamma i den bostad du ska flytta till. Ska du exempelvis flytta från en lägenhet i Stockholm till ett större hus i samma stad så kommer den gemensamma nämnaren och länken för att denna flytt ska kunna vara tillfredsställande vara just flyttstädning; både av dig och av de personer som ägt det större huset i vilket du ska flytta in i.

Står du där med dina kartonger, dina möbler och ditt övriga bohag och ska bära in allting i det här större huset i Stockholm för att upptäcka att det inte genomförts någon flyttstädning så skulle detta inte vara så trevligt, eller hur?

Lej bort din flyttstädning i Stockholm

Ingen vill börja en flytt med att städa och det är därför man – om man inte orkar-, vill-, eller klarar av en flyttstädning – ska leja bort denna detalj till ett företag i Stockholm eller var man än må bo. Det finns nämligen väldigt många företag som insett vikten av att kunna erbjuda tjänster inom flyttstädning och här sticker Stockholm ut väldigt mycket; något som beror på att det just där sker flest flyttar i hela Sverige.

Ska man flytta inom- eller till Stockholm så kommer man alltså inte att ha några som helst problem med att hitta en lämplig firma för denna flyttstädning och detta till ett fullt överkomligt pris dessutom. Numera får man – oavsett om man bor i Stockholm eller i någon annan stad i Sverige – använda sitt rut-avdrag vid en flyttstädning och om man ser till detta så blir den betydligt billigare. Att det dessutom finns en hög konkurrens mellan företag inom flyttstädning i Stockholm gör att priserna är väldigt låga där som det redan är och i kombination med rut-avdraget så är detta således ett bra alternativ.

Måste man då genomföra en flyttstädning och kan inte de nya ägarna se till att göra denna på egen hand? Jo, dels handlar det här om respekt och om den länk vi nämnde ovan; och dessutom – genomför du inte en flyttstädning så kan du även bli ersättningsskyldig till de som ska flytta in och detta oavsett om staden är Stockholm, Malmö eller Mora. Fuska inte- eller strunta i din flyttstädning – det kan bli dyrt i slutändan; kontakta ett företag för ändamålet istället.  

Därför ska du investera i ett uterum

1 jun 2017

Om du har ett radhus, villa, parhus eller en lägenhet med uteplats eller balkong, glasa in din uteplats! Att investera i ett inglasat uterum höjer både bostadens värde och ökar din trivsel.

Varför ska du ha ett uterum?

Att ha ett uterum har många fördelar, bland annat så kan du sitta ute även fast det regnar. Att kunna njuta utomhus även fast vädret kämpar emot ger stor trivsel och fler mysiga fikastunder, luncher och middagar utomhus. Eftersom vi i Sverige är vana vid att inte alltid ha sol på sommaren så ger ett uterum dig möjligheten att njuta mer av sommaren. Om ni även investerar i värmelampor så kan du ha det varmt och mysigt även de kallare sommarkvällarna.

När du har ett inglasat uterum kan du lämna möbler ute som annars hade kunnat bli förstörda av väder och vind. Många har inte möjlighet att förvara möblerna från uteplatsen under vinterhalvåret, vilket innebär att de står ute och slits eller förstörs i onödan. Om du istället har ett uterum som är inglasat så kan möblerna stå kvar utan att ta skada. Då kan det dessutom kännas roligare att investera i den där fina loungegruppen när du vet att den inte blir förstörd av snö och slask.

Vilket uterum vill du ha?

Det finns olika typer av uterum. De finns de som byggs med en fortsättning av husets egna tak för att bli ett rum som fungerar året om men även de enklare med inglasade väggar eller som en inglasad balkong. På en balkong går det att göra så pass bra att du kan använda balkongen året om, trots vintern.

Den enkla varianten passar dig som vill kunna sitta ute mer på våren, sommaren och senare höst. De uterum som är lite mer avancerade och därmed dyrare, gör att du kan använda rummet året om. Vad som avgör vad just ni ska ha är ert behov. Om boendeytan är liten så kan det vara värt att investera i ett uterum som fungerar året om, men om ni har gott om plats räcker det med ett enklare uterum. Allt beror på hur mycket ni vill betala och hur mycket ni planerar att använda ert uterum.

Uterummet höjer din bostads värde

Att investera i ett uterum både för din egen skull och för husets skull är en bra idé. Uterummet bör självklart smälta in med husets design och placeras på ett ställe som gör att det inte ser malplacerat ut. Det ska med andra ord passa in bra där det byggs. Om ni är osäkra på hur det ska utformas eller byggas så ta hjälp av ett företag som kan uterum. De har lång erfarenhet av uterum och vet hur de ska byggas och placeras för att passa in bra med resten av huset.

Uterum kan kosta en slant att bygga, men det är värt det. Husets värde kan öka ordentligt om uterummet blir snyggt och praktiskt byggt. Nu för tiden är ingenting en garanti, men med högsta sannolikhet så kommer bostadens värde att gå upp.

Bland det roligaste med ett uterum är inredningsmöjligheterna. Det är ju ett helt eget rum där det går att köpa möbler, mattor, mysiga kuddar och filtar samt ibland tavlor och annat som kan ge ert uterum en personlig touch. Likväl behövs det städas, dammsugas och ibland torkas av. Växter som är känsliga mot kyla klarar ofta av att bo i ett uterum då de får mycket sol men inte tvingas vara ute under kyliga nätter.

Hård konkurrens om de bästa kandidaterna

26 maj 2017

Många påstår att det är svårt att få jobb i Stockholm. Men för vissa så är det bara att välja och vraka mellan jobben. Så fort du är utbildad så kommer företagen att slåss om dig och vissa företag använder sig utav headhunting i Stockholm för att hitta rätt kandidat.

Nyckeln till att bli headhuntad i Stockholm är att utbilda sig inom något specifikt område som växer sig större, exempelvis inom den digitala världen. Fler och fler företag har redan börjat sin digitala resa, medans andra är i startskedet och planeringsstadiet. Oavsett om den digitala förvandlingen redan har börjat eller ska börja, så behöver företagen nu extremt kompetent och vass personal. Det går även att bli headhuntad utan utbildning, men då ska du ha en riktigt bra meritlista som gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden.

Headhunting i Stockholm - en utbredd och vanlig metod

Många större företag i Stockholm vill ha specialistkompetenser på sina arbetsplatser och har därför sedan några år tillbaka börjat att så kallat headhunta sin personal. Headhunting innebär att exempelvis ett externt rekryteringsföretag letar upp personer med rätt utbildning eller erfarenhet för att sälja in företaget och tjänsten, och sedan få till en intervju. Personen som blir headhuntad behöver alltså inte ha sökt jobbet i fråga för att bli kontaktad och få frågan om att komma på en intervju. Headhunting behöver inte ske med ett externt företag utan vissa företag har egen personal som headhuntar ny personal.

Headhunting är mer vanligt när det kommer till högre prestigefyllda positioner på företag som kräver rätt kompetenser och erfarenhet. Vissa företag väljer dock att headhunta då de anser att de inte får in tillräckligt kvalitativa ansökningar på en viss utlyst tjänst.

En stor del av sökandet sker via nätet

De som jobbar som headhunter kan leta efter potential på bland annat arbetsförmedlingens hemsida, Monster och andra hemsidor där privatpersoner lägger upp sitt CV och meritlistor. På senare år så har headhunting på LinkedIn blivit allt större. På LinkedIn kan medlemmarna lägga upp information om specialistkompetens och ha ett digitalt CV som går enkelt att uppdatera. Det är en guldgruva för den som jobbar med headhunting men även för den som vill bli headhuntad. Det går att söka väldigt specifikt på kunskaper och andra medlemmar kan även intyga en enskild medlems kompetenser.

Många studenter blir headhuntade i Stockholm redan under studietiden, bland annat inför så kallat Lärande i Arbete. Lärande i Arbete är en finare term för praktik som kan vara en obligatorisk del av utbildningen, både på universitet, högskola och yrkeshögskolor. Många företag är väldigt intresserade av att ta emot praktikanter som är under utbildning för att sedan anställa dessa så fort utbildningen är avklarad. För att få fram potentiella studenter så kan headhunters leta upp elever från vissa klasser som lär ut kompetens som är intressant för företaget att få in.

Problemet som kan uppstå för headhuntingföretag är att personen de söker upp redan har ett arbete och inte är intresserade av att byta. Den som blir headhuntad har i detta läge bra möjligheter till förhandling om kunskapen och kompetensen är högt efterfrågade av företaget men även andra företag.

Varför är Headhunting bra?

När ett företag väljer att headhunta personalen så vet de att de får in kandidater som redan besitter kompetens och erfarenheter som kommer gynna företaget. Fördelarna är alltså att företaget ofta slipper lära upp någon från grunden och sålla inkommande ansökningar. Det kan ibland vara extremt många irrelevanta ansökningar som tar tid att behandla och med headhunting får de istället bara intervjuer med kvalificerade personer. Nackdelen är att headhunting tar lång tid för den som inte är van vid att aktivt leta upp kvalificerade privatpersoner som kan passa för tjänsten. I just Stockholm kan det vara värt att anlita ett rekryteringsföretag som sköter headhuntingen åt ert företag om ni vill ha in specialistkompetens.

Varifrån kommer skönhetshysterin?

22 maj 2017

Ett starkt fokus på det yttre

Skönhetshysteri och utseendefixering, storlekshysteri och åldersångest, varifrån kommer all denna hysterin? I dagens moderna samhälle har media en stor roll för oss alla, yngre som äldre. Det finns positiva delar som att hitta information och få råd om till exempel hur man skall leva ett sunt och hälsosamt liv, men det vi kanske inte är medvetna om är att massmedia styr mycket strikt tanken om vad en bra människa är.

Sedan lång tid tillbaka sitter det djupt rotat att man ska vara liten, nätt och söt och att det inte är socialt accepterat att vara överviktig. Det var vanligt att förr använda korsett för att trycka in magen och brösten, idealet var breda höfter. Likväl den skönhetspress från propagerad media, nya modetrender i bland annat tidningar samt skönhetsideal från sociala medier har influerat allt mer i stor utsträckning.

Dagens skönhetsideal sätter press

Till dagens skönhetsideal ger media budskap om att man ska vara smal, ha långt fint hår, vacker hy, fast rumpa, lagom stora bröst, långa ögonfransar, perfekta naglar, listan kan helt enkelt göras lång. Detta har tyvärr blivit vardag för många som inte kan slippa undan denna skönhetshysteri. Det har blivit allt mer vanligt och accepterat att exempelvis plastikoperera sig för att komma så nära dessa ideal som möjligt. För många kan det handla om självkänsla, självbilden och självförtroende som gör att man lägger sig under kniven eller en annan estetisk behandling. Utan att vi själva lägger märke till det höjer vi kraven på hur man ska se ut.

Många skönhetsideal sprids bland annat omedvetet i tv, tidningar, internet och i filmer. Massmedia har skapat denna hysterin av moderna skönhetsideal som vi strävar efter. Exempelvis reklam från internet och tv så används mycket bildmanipulationsprogram för att få modellerna att se perfekta ut och framförallt kunna framhäva den produkt som säljs. Personerna som syns på dessa forum är många gånger kändisar och modeller. Personer som ungdomarna ser upp till såsom artister, skådespelare och andra kända profiler är dagens, speciellt unga flickors idoler och förebilder. Då många unga jämför med kändisarnas och modellernas manipulerade bilder är det lätt hänt att dagens ungdomar lätt får en negativ självbild.

Skönhetsideal som en positiv drivkraft

Skönhetsideal behöver inte bara påverka personen i fråga negativt, det finns även positiva saker om det inte går till en överdrift såsom hälsa och motivation. Får man det drivet och är motiverad kan man kämpa sig fram till målet och genom den processen kan man förstärka sin självbild som i sin tur påverkar extremt den psykiska hälsan.

Ett milt skönhetsideal är till exempel hårborttagning som många kanske inte tänker på. Är det nödvändigt med hårborttagning med laser? Det är upp till var och en. Vissa gör det av psykiska skäl, kanske stör sig av hårväxten, vissa gör det av det kosmetiska skälet. Även om man inte själv kanske stör sig på det så är det fortfarande inte socialt accepterat att gå hårig, exempelvis att könshåret sticker ut vid bikinilinjen och utav den anledningen väljer många att göra det. Skönhetsideal för killar är vanligare än man tror, många föredrar exempelvis att vaxa, men efter ett tag lessnar man och önskar att lösningen kunde vara enklare och att håret inte växer fram så ofta.

Ett bra alternativ för det problemet är som nämnt ovan hårborttagning med laser.  

Skönhetsideal påverkar dagens samhälle enormt och tar över våra tankesätt mer och mer. Det kommer aldrig försvinna helt och hållet, men man kan dock för sig själv ändå göra en tjänst att strunta i idealen och våga vara sig själv. Det är viktigt att komma ihåg att vårt utseende inte är den mest viktiga saken i världen och att man ska sträva till att försöka leva ett hälsosamt liv, men ha måtta med allt!

← Äldre inlägg